അടിസ്ഥാനസൗകര്യം

 
Infrastructure

ഡിജിറ്റല്‍ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിലും, മറ്റു നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സംരംഭങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയൂന്നുകവഴി സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ്: 2020 യോടുകൂടി ഡിജിറ്റല്‍ വേര്‍തിരിവ് ഇല്ലാതാക്കുക, ഡിജിറ്റലായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക, സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച നേരിടുക.

കേരള ഫൈബര്‍ ഓപ്ടിക് നെറ്റ് വര്‍ക്ക്(KFON)

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡിജിറ്റല്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈടുനില്‍ക്കുന്ന കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാതലായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം.

BPL കുടുംബങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, സ്കൂളുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ് കെഫോണ്‍. ഇതിന്‍റെ കീഴില്‍ ഏകദേശം 12 ലക്ഷത്തോളം BPL കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വ്യാപ്തി വളരെ ഉയര്‍ത്താവുന്ന നെറ്റ് വര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യമായ കെഫോണ്‍ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വീടുകള്‍ക്കും 100 mbps വരെയുള്ള ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് കണക്ടിവിറ്റി ന്യായമായ നിരക്കില്‍ നല്‍കിവരുന്നു. സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തെ മറ്റു നഗര, ഗ്രാമീണമേഖലകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുവഴി, ഈ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് കേരളത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ അസമത്വം ദൂരീകരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

പൊതു വൈഫൈ

രണ്ടായിരം വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകള്‍ വഴി 30 മില്യണ്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള രണ്ടായിരം വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകള്‍വഴി സ്കൂളുകള്‍, ആശുപത്രികള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍, വീടുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇന്‍ര്‍നെറ്റ് സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നു. വൈഫൈ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ ഏകദേശം 30 മില്യണ്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റാ സെന്‍റര്‍ വഴി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനും മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ പ്രാപ്യമാക്കാനും സാധിക്കും. മറ്റുള്ള ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ ഏകദേശം 300MB സൗജന്യ ഡാറ്റ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാനും ഇതുവഴി കഴിയുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിന്‍റെ നൈപുണ്യ വികസന പ്ലാറ്റ്ഫോം (SDPK)

അനന്തമായ തൊഴില്‍സാദ്ധ്യതകള്‍ മുന്നില്‍ക്കണ്ട് നൈപുണ്യം ആര്‍ജ്ജിച്ച ഒരു തൊഴില്‍സേനാ ഡേറ്റാബേസിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഈ നൈപുണ്യ വികസന പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രത്യേക തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് ബിരുദധാരികളുടെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും, മറ്റിടങ്ങളിലുമുള്ള ഐടി പാര്‍ക്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകവഴി എന്‍ജിനീയറിങ്ങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നൈപുണ്യം ആര്‍ജ്ജിക്കാനും, വികസിപ്പിക്കാനും, അതുവഴി അവരുടെ തൊഴില്‍സാദ്ധ്യതകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് SDPK യിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന ഐടി ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ലിമിറ്റഡ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷന്‍, എപിജെ അബ്ദുള്‍കലാം ടെക്നോളജിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ICT അക്കാദമി തുടങ്ങിയവ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ള ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്തുവരുന്നു.